اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم سورگوم دانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

2 دانشگاه شیراز

چکیده

به منظور بررسی اثرات تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم سورگوم دانه‌ای آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد واقع در شهرستان مروست و در دو سال‌ زراعی 1391 و 1392 اجرا گردید. تاریخ‌های مختلف کاشت به عنوان عامل اصلی در پنج سطح شامل30 فروردین، 15 اردیبهشت ،30 اردیبهشت، 15خرداد و 30 خرداد و کرت‌های فرعی شامل ارقام سورگوم دانه‌ای به نام‌های پیام، سپیده و کیمیا بودند. به طور کلی رقم سپیده در تاریخ کاشت اول (30 فروردین) و دوم (15 اردیبهشت) در تمامی صفات مورد بررسی بیشترین مقدار ویژگی‌ها را به خود اختصاص داد. بیشترین مقدار عملکرد دانه به میزان 8424 کیلو‌گرم در هکتار نیز از همین رقم در تاریخ کاشت اول به دست آمد. بر طبق یافته‌های پژوهش حاضر به نظر می‌رسد در شرایط آب وهوایی مشابه منطقه مورد پژوهش کاشت زودتر سورگوم در بهار نتایج بهتری بدنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها