ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی تحت تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول‌پاشی کود اوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات،واحد تبریز،دانشگاه ازاد اسلامی،تبریز ، ایران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ،ایران

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران.

4 دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات ، واحد تبریز ، دانشگاه ازاد اسلامی ، تبریز ، ایران

چکیده

از عوامل مهم تولید و مدیریت گیاهان علوفه‌ای، بالا بودن کیفیت علوفه می‌باشد. به منظور ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی اوره و کود ورمی‌کمپوست بر کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیای چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.)، آزمایشی در دو سال زراعی 90-1389 و 91-1390 به صورت استریپ- اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در منطقه معتدل خرم‌آباد اجرا شد. محلول‌پاشی و عدم محلول‌پاشی کود اوره، کاربرد و عدم کاربرد ورمی‌کمپوست و الگوی کشت مخلوط ذرت و لوبیای چشم‌بلبلی به روش جایگزینی شامل کشت خالص و نسبت‌های اختلاط 25: 75، 50: 50، 75: 25 ذرت:لوبیا سطوح عامل‌ها را تشکیل دادند. تجزیه مرکب داده‌ها نشان داد که درصد الیاف خام، درصد خاکستر علوفه، پروتین خام، میزان انرژی خام، ماده خشک قابل هضم و پروتین کل تحت تأثیر نسبت‌های مختلف کشت قرار گرفتند. و تیمار محلول‌پاشی اوره و کاربرد ورمی کمپوست برتری معنی‌داری نسبت به عدم کاربرد آنها نشان دادند. کمترین الیاف خام و بالاترین میزان خاکستر، پروتئین خام، میزان انرژی، ماده خشک قابل هضم و پروتئین کل علوفه از اعمال محلول‌پاشی اوره و کاربرد ورمی‌کمپوست و نسبت اختلاط 25: 75 و 50: 50 ذرت:لوبیا بدست آمد.

کلیدواژه‌ها