بررسی تاثیر محلول پاشی غلظت های مختلف متانول بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکردی دو رقم گندم دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 2- استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف متانول بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی دو رقم گندم دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 1394-1393 در شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد اجرا شد. عامل‌های مورد مطالعه شامل محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف متانول در شش سطح (صفر، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد حجمی) و عامل رقم شامل دو رقم گندم دیم قابوس و زاگرس بود. نتایج نشان داد در بین غلظت‌های مختلف محلول‌پاشی متانول، بیشترین سبزینگی برگ و محتوای نسبی آب برگ در تیمار محلول‌پاشی با غلظت 20 درصد حجمی و بیشترین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در تیمار محلول‌پاشی با غلظت 25 درصد حجمی بود و محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف متانول بر درصد پروتئین تاثیر معنی‌داری نداشت. بیشترین مقدار شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در رقم قابوس و بیشترین درصد پروتئین در رقم زاگرس مشاهده گردید. به نظر می رسد محلول‌پاشی متانول به دلیل افزایش دسترسی گیاه به کربن حاصل از تجزیه متانول و کاهش تنفس نوری در گیاهان تیمار شده و رقم قابوس به دلیل سازگاری بیشتر با محیط و رشد رویشی و زایشی بیشتر عملکرد دانه بالاتری تولید کردند.

کلیدواژه‌ها