مطالعه اثر کشت مخلوط افزایشی ماشک برگ درشت (Vicia narbonensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) بر کنترل فلور طبیعی علف‌های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

جهت تعیین اثر کشت مخلوط بر رشد و نمو علف‌های هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در دو سال زراعی 94-1393 و 95-1394 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و در یک مکان بصورت دیم با فاکتور علف هرز در 4 سطح (وجین کامل، یکبار وجین، دو بار وجین و عدم وجین) و فاکتور مخلوط افزایشی در 5 سطح 100:0 (کشت خالص جو)، 100:40 (ماشک برگ درشت:جو)، 100:70، 100:100 و 0:100 (کشت خالص ماشک برگ درشت) اجراء شد. کشت مخلوط ماشک برگ درشت:جو در مقایسه با تیمارهای خالص، با افزایش راندمان کنترل علف‌های هرز (WCE) بیانگر کاهش تعداد گونه، رشد و نمو آن‌ها بود، از طرفی عامل سال، بر نقش سیستم مخلوط و تکمیل اثر این روش بر رشد و نمو علف‌های هرز موثر بود، به‌طوری‌که در سال اول و دوم، نسبت 100:100 و 100:70 (ماشک برگ درشت:جو) در ممانعت از توسعه فلور طبیعی، ترکیب مناسبی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها