بررسی صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در منطقه دزفول در دو سال زراعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استاد زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی ریشه سه رقم چغندرقند مناسب کشت پاییزه (HI1059، Palma و Merac) آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد دزفول در دو سال زراعی 91-1390 و 92-1391 انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که در سال اول بین ارقام از نظر صفات ساقه‌روی، درصد قند، آلکالیته و قند قابل استحصال تفاوت معنی‌دار وجود دارد، در حالی که در سال دوم از نظر صفات پتاسیم، قند ملاس و قند قابل استحصال تفاوت‌ها معنی‌دار بود. نتایج حاصل از تجزیه مرکب دو سال نیز نشان داد که اثر سال بر صفات ساقه‌روی، سدیم، پتاسیم، نیتروژن مضره، قند ملاس، قند قابل استحصال و راندمان استحصال قند معنی‌دار بود. نتایج میانگین ساقه‌روی ارقام نشان داد که در سال اول در رقم HI1059، 6/32 درصد و در رقم Palma، 4/51 درصد بوته‌ها به ساقه رقتند و در رقم Merac ساقه‌روی مشاهده نشد، در حالی که در سال دوم به دلیل اعتدال هوا و عدم وجود سرمای طولانی هیچ کدام از ارقام به ساقه نرفتند. رقم HI1059 از نظر اکثر صفات برتر از سایر ارقام بود. بسته به شرایط اقلیمی منطقه آزمایش و نوع رقم کشت شده چغندرقند، تفاوت‌هایی از لحاظ تعداد بوته‌های به ساقه رفته و درجه تأثیر آنها در تشکیل و میزان ملاس قند وجود داشت.

کلیدواژه‌ها