بررسی شاخص تغذیه نیتروژن، شاخصسبزینگی، غلظت نیتروژن وعملکرد گندم در رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا

2 هیئت علمی دانشکده تولید گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشگاه

4 هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده

نیتروژن و فسفر از عناصر معدنی پر‌مصرف مورد نیاز گیاهان هستند . به منظور بررسی عملکرد، شاخص تغذیه نیتروژن، شاخص سبزینگی و غلظت نیتروژن تحت رژیمهای مختلف تغذیه‌ای در گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در شرایط مزرعه در گلستان طی دو سال زراعی 1393- 1394 و 1394- 1395 اجرا شد.عامل اول مقدار نیتروژن کودی (صفر، 75 و150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و عامل دوم مقدار فسفر کودی (0،20،40،60 و 80 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار)بود . نتایج نشان داد که صفات مورد مطالعه در هر سه مرحله
اندازه‌گیری شده از مدل رگرسیونی خطی ساده تبعیت کرد، به‌طوری‌که در هر سطح نیتروژن از سطوح مختلف فسفر، با افزایش مقدار فسفر مصرفی صفات مورد بررسی از روند افزایشی برخوردار بود و حداکثر مقدار آن در میزان فسفر خالص مصرفی 80 کیلوگرم در هکتار حاصل شد که با مقدار فسفر خالص مصرفی 60 کیلوگرم در هکتار، عملکرد اختلاف معنی‌دار نشان نداد. همچنین نتایج این آزمایش نشان‌دهنده رابطه‌ی بسیار قوی بین شاخص تغذیه نیتروژن، شاخص سبزینگی و نیتروژن موجود در اندام‌های هوایی گیاه می‌باشد . لذا از آنجا که اندازه‌گیری غلظت نیتروژن بوته‌ها بسیار پر‌هزینه، وقت‌گیر و مستلزم تجهیزات گران‌قیمت می‌باشد می‌توان از دستگاه کلروفیل‌متر برای ارزیابی وضعیت تغذیه کودی گیاه استفاده نمود و در مدیریت کودی علاوه بر نیتروژن، فسفر نیز باید مد نظر قرار گیرد و پیشنهاد می شود جهت حصول حداکثر عملکرد 60 کیلوگرم در هکتار فسفر خالص نیز مصرف شود.

کلیدواژه‌ها