تاثیرالگوهای مختلف آبیاری جوی و پشته‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه زراعت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز،

چکیده

به منظور بررسی تاثیر الگوهای آبیاری جوی و پشته‌ای یک در میان برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان شوشتر اجرا گردید. الگوی آبیاری(کرت اصلی) شامل: آبیاری کامل جویچه‌ها (شاهد)، آبیاری جویچه‌ها بصورت یک در میان ثابت، آبیاری جویچه‌ها بصورت یک در میان متغیر، دوبار آبیاری جویچه‌ها بصورت یک در میان و یکبار آبیاری کامل و دوبار آبیاری جویچه‌ها بطور کامل و یک نوبت یک در میان و ارقام ذرت (کرت فرعی) شامل: سینگل کراس 704 و کارون. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه با 5/5260 کیلوگرم در هکتار مربوط به آبیاری کامل جویچه‌ها و پس از آن مربوط به دو نوبت آبیاری تمام جویچه‌ها به صورت کامل و یک نوبت آبیاری به صورت یک در میان با 4/4530 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج اثر متقابل دو تیمار مورد بررسی نشان داد بیشترین عملکرد دانه در رقم سینگل کراس 704 در مدیریت آبیاری کامل جویچه‌ها با 5120 کیلوگرم در هکتار حاصل شد که نسبت به روش دو نوبت آبیاری تمام جویچه‌ها به صورت کامل و یک نوبت آبیاری به صورت یک در میان با 4723 کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی دار نداشت. به طور کلی در مناطق با کمبود آب در راستای کاهش مصرف آب و تعدیل افت عملکرد ذرت می‌توان دو نوبت آبیاری تمام جویچه‌ها به صورت کامل و یک نوبت آبیاری به صورت یک در میان و استفاده از رقم سینگل کراس 704 را توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها