تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کود اوره و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس دو رقم شوید (.Anethum graveolens L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار پیام نور اصفهان

3 دانشیار دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

کاربرد کودهای آلی با هدف جایگزینی یا کاهش قابل ملاحظه در کاربرد کودهای شیمیایی، موجب افزایش کیفیت و عملکرد در تولید پایدار گیاهان زراعی می‌شود. به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر ورمی-کمپوست، کود شیمیایی اوره و تلفیق آن دو بر عملکرد و میزان اسانس دو رقم ورامین و اصفهانی گیاه دارویی شوید در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی استان اصفهان در سال 1395 اجرا شد. فاکتور کودی شامل 100 درصد اوره (86/260 کیلوگرم در هکتار)، ورمی‌کمپوست 3/33 درصد و 6/66 درصد اوره (73/173 کیلوگرم در هکتار اوره و 85/1141 کیلوگرم در هکتار ورمی‌کمپوست)، ورمی‌کمپوست 6/66 درصد و 3/33 درصد اوره (86/86 کیلوگرم در هکتار اوره و 71/2283 کیلوگرم در هکتار ورمی‌کمپوست)، 100 درصد ورمی-کمپوست (3429 کیلوگرم در هکتار) و تیمار شاهد (بدون کود) همچنین فاکتور دوم شامل دو رقم ورامین و اصفهانی بودند. نتایج نشان داد کاربرد ورمی‌کمپوست 6/66 درصد و 3/33 درصد اوره منجر به افزایش تعداد چتر در بوته (6/13 درصد)، وزن هزار دانه (3/19 درصد)، وزن خشک بوته (9/21 درصد) عملکرد دانه (4/33 درصد)، شاخص برداشت (5/18 درصد) و عملکرد اسانس (5/27 درصد) نسبت به تیمار شاهد گردید. همچنین بیشترین درصد اسانس (80/0 درصد)، محتوی دـ کارون (49/91 درصد) و محتوی لینالول (61/2 درصد) در اسانس در تیمار کاربرد 100 درصد ورمی‌کمپوست بدست آمد. با توجه به نتایج این پژوهش، امکان کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی بدون کاهش قابل ملاحظه در عملکرد کمی و کیفی وجود دارد و می‌توان با کاربرد تلفیقی کودها در راستای کاهش هزینه‌های تولید گام موثری برداشت.

کلیدواژه‌ها