ارزیابی عملکرد اقتصادی و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گل عسلی (.Lobularia maritima (L.) Desv)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به‌منظور بررسی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر عملکرد اقتصادی و شاخص‌های سودمندی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. تیمارها شامل الگوهای کشت مخلوط ردیفی 1 ردیف کاهو پیچ + 1 ردیف گل عسلی (1:1)، 2 ردیف کاهو پیچ + 2 ردیف گل عسلی (2:2)، 3 ردیف کاهو پیچ + 3 ردیف گل عسلی (3:3) و کشت خالص دو گونه بودند. نتایج نشان داد که تاثیر الگوهای کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ و گل عسلی بر وزن تر بوته هر دو گونه معنی‌دار بود. بالاترین وزن تر بوته کاهو پیچ و گل عسلی به‌ترتیب با 36200 و 5909/2 کیلوگرم در هکتار در کشت خالص حاصل شد. بیشترین نسبت برابری زمین کلی (1/04) از الگوی کشت مخلوط ردیفی 2:2 حاصل شد که نشان‌دهنده سودمندی زراعی 4 درصدی کشت مخلوط و بیانگر کارایی بیشتر استفاده از زمین در این الگوی کشت نسبت به کشت‌های خالص این دو محصول بود. بیشترین شاخص سودمندی بوم‌نظام نیز در الگوی کشت مخلوط ردیفی 2:2 با 35466/5 حاصل شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد باتوجه به این‌که الگوی کشت مخلوط ردیفی 2:2 از نسبت برابری زمین کلی و همچنین شاخص سودمندی بوم‌نظام بالاتری درمقایسه با سایر الگوهای کشت مخلوط ردیفی برخوردار بود، برای کسب حداکثر عملکرد و درآمد مناسب‌تر از کشت خالص باشد.

کلیدواژه‌ها