تلفیق روش های مکانیکی و شیمیایی در مدیریت علف‌های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده

به منظور ارزیابی تلفیق روش های مکانیکی و شیمیایی در کنترل جمعیت طبیعی علف های هرز لوبیا قرمز، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در شهرستان دماوند در سال1392 انجام شد. در این آزمایش کنترل مکانیکی به عنوان کرت اصلی در دو سطح عدم کولتیواسیون و یک بار کولتیواسیون و کنترل شیمیایی به عنوان کرت فرعی در شش سطح عدم کاربرد علف کش، کاربرد علف کش ایمازتاپیر (Pursuit 10 SL, BASF, Germany) با دوزهای 5/0 و 1 لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی و دوزهای 3/0، 5/0 و 1 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی در مرحله ظهور دومین سه برگچه ای لوبیا به همراه مویان سیتوگیت به میزان 2 در هزار در نظر گرفته شدند. علف های هرز مزرعه شامل تاج خروس ریشه قرمز، سلمه تره، پیچک صحرایی و ازمک بودند. نتایج نشان داد انجام کولتیواسیون وزن خشک علف های هرز را از 4634 کیلوگرم در هکتار در تیمار شاهد به 1626 کیلوگرم در هکتار کاهش داده و عملکرد دانه لوبیا را از 243 کیلوگرم در هکتار در تیمار شاهد به 904 کیلوگرم در هکتار افزایش داد. همچنین کاربرد پیش رویشی و پس رویشی علف کش ایمازتاپیر یک لیتر در هکتار بدون کولتیواسیون وزن خشک علف های هرز را به ترتیب به میزان 1032 و 1120 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد کاهش داد و عملکرد دانه لوبیا به ترتیب به 1482 و 977 کیلوگرم نسبت به شاهد رسید.

کلیدواژه‌ها