بررسی پوشش مالچ مصنوعی جهت افزایش کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی با استفاده از نرم‌افزار AquaCrop

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری

3 دانشیار آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

4 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

5 پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه

چکیده

در مطالعه حاضر نرم‌افزار آکوکراپ جهت پیش‌بینی عملکرد و کارایی مصرف آب محصول گوجه‌فرنگی در شرایط استفاده از پوشش مالچ و شرایط اقلیمی منطقه کهریز ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح فاکتوریل اسپلیت پلات انجام گردید. فاکتور‌های آزمایشی شامل فاصله بین ردیف در 100 و 120 سانتی‌متر، فاصله بین بوته در 30 و 40 سانتی‌متر و نحوه استفاده از مالچ در سه حالت شامل پوشش تمام پشته و نصف جوی از مالچ، پوشش تمام جوی و نصف پشته از مالچ و تیمار بدون مالچ بود. آبیاری هر کرت به صورت مستقل انجام شد. پس از واسنجی مدل با داده‌های سال اول آزمایش بر‌اساس R2 حداکثر (99/0) و NRMSE حداقل (52/0)، نتایج ارزیابی بر‌اساس شاخص‌های آماری نشان داد که نرم‌افزار آکوکراپ به صورت مناسبی عملکرد محصول، کارایی مصرف آب و رطوبت خاک را برای گوجه فرنگی با تراکم‌های کاشت متفاوت و سه حالت استفاده از مالچ شبیه‌سازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها