اثر تاریخ کشت بر عملکرد سه رقم سورگوم علوفه‌ای در شرایط نوار ساحلی شرق هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

2 محقق مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی هرمزگان

3 عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده

به منظور تعیین بهترین تاریخ کشت سورگوم علوفه ای در نوار ساحلی شرق هرمزگان، آزمایشی به صورت کرت های نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب به مدت دوسال انجام شد. تاریخ کشت (شامل 15 مهر، اول و 15 آبان، اول و 15 آذر، اول دی، آخر اسفند، 15 فروردین و اول و آخر اردیبهشت) به عنوان عامل اصلی و رقم (Speedfeed (SPF)، KFS1 و KFS2) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. به مدت دو سال صفات تعداد چین در سال، عملکرد سالیانه علوفه تر، عملکرد در چین، ارتفاع بوته، میزان پروتئین خام و ماده خشک اندازه گیری شدند. بیشترین تعداد چین در سال در رقم SPF در تاریخ کشت 15 مهر (2/8) و 15 آبان و آذر (2/7) و کمترین آن در رقم KFS1 در تاریخ کشت 30 اسفند (5/2) و 15 فروردین (5/1) مشاهده شد. بیشترین عملکرد علوفه تر (تن در هکتار) در رقم KFS2 در تاریخ کشت 30 اسفند (7/176)، در رقم KFS1 در تاریخ کشت اول آبان (0/113) و در رقم SPF در تاریخ اول اردیبهشت (7/173) مشاهده شد. بیشترین پروتئین خام (20% ~) متعلق به تاریخ های کشت 15 مهرماه، آخر اردیبهشت و اول آبان ماه بود و تاریخ کشت اول آذر ماه با 13% کمترین پروتئین را داشت. تاریخ کشت مناسب برای منطقه ساحلی هرمزگان برای دو رقم با عملکرد بالای این آزمایش یعنی KFS2 (5/176 تن در هکتار) و SPF (5/173 تن در هکتار) به ترتیب آخر اسفند و اول اردیبهشت بود.

کلیدواژه‌ها