تاثیر سطح‌های نیتروژن و فاصله‌های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد تاج خروس علوفه‌ای (Amarantus hypochonriacus) در منطقه ساعتلوی ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

با توجه به نقش تاج خروس علوفه‌ای به عنوان یک ماده غذایی با ارزش و پتانسیل بالا و همچنین محدودیت منابع آب در منطقه ارومیه، آزمایشی به منظور بررسی تاثیر فاصله‌های گوناگون آبیاری و سطح‌های نیتروژن بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و عملکرد تاج خروس علوفه‌ای (رقم سیم)، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی در سال 1395 انجام شد. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرت‌های اصلی به سه فاصله‌ آبیاری (7، 11 و 15 روز) و کرت‌های فرعی به کود نیتروژن با چهار سطح {صفر (شاهد)30، 60 و 90 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به صورت اوره} اختصاص یافت. نتایج نشان داد که هم فاصله‌های آبیاری و سطح‌های نیتروژن بر صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ، وزن برگ، وزن ساقه و عملکرد علوفه تاثیر معنی‌داری داشتند. افزایش فاصله آبیاری از 11 به 15 روز باعث کاهش 25 درصدی عملکرد علوفه گردید. همچنین با کاربرد 60 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ارتفاع بوته 26 درصد، تعداد برگ 13 درصد، وزن برگ 15 درصد، وزن ساقه 25 درصد و نهایتا عملکرد علوفه 38 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد. بنابراین ، فاصله آبیاری 11 روزه و کاربرد 60 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در شرایط ارومیه در افزایش عملکرد تاج خروس علوفه‌ای قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها