اثر اضافه کردن مویان در کاهش دز مصرفی علف‌کش سولفوسولفورون+ مت سولفورون متیل(توتال) در مزارع گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 هیات علمی

چکیده

به منظور بررسی اثر اضافه کردن مویان در کاهش دز مصرفی علف‌کش سولفوسولفورون+ مت سولفورون متیل آزمایشی مزرعه‌ای در سال ۱۳93-۱۳9۴ در مزرعه شخصی در روستای حکم‌آباد شهرستان سبزوار در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از: مقادیر مویان در دو سطح توصیه‌شده (1% از منبع سیتوگیت )و 50 درصد بیشتر از مقدار توصیه‌شده و مقدار کاهش‌یافته علف‌کش دومنظوره سولفوسولفورون+ مت سولفورون متیل(توتال)در پنج سطح (0، 25، 50، 75 و 100 درصد دز توصیه‌شده (45 گرم در هکتار از فرمولاسیون WG 80%) استفاده گردید. نتایج نشان داد که اضافه کردن مویان سبب کاهش بیشتر وزن خشک علف هرز و افزایش درصد خسارت به علف هرز و گیاه زراعی و عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی شد در حالی که بر سایر صفات مورد مطالعه اثر معنی‌داری نداشت. نتایج برازش منحنی دز-پاسخ نشان داد دوز علف‌کش لازم برای کاهش 50 درصد وزن خشک علف هرز در دز توصیه شده مویان برابر با 29/61 و برای دز توصیه شده+50% مویان برابر با 93/41 درصد از مقدار توصیه شده است. استفاده از دز توصیه شده علف‌کش در مقایسه با شاهد سبب کاهش وزن خشک علف هرز، خسارت به علف هرز، خسارت به گیاه زراعی، ارتفاع گیاه، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد اقتصادی گردید که اختلاف آماری معنی‌داری با مصرف 75% دز توصیه شده نداشت.

کلیدواژه‌ها