تغییرات محتوای کلرفیل برگ و پروتئین و عملکرد دانه سه رقم گندم ماکارونی (Triticum durum) بر اثر کاربرد کودهای نانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 علف های هرز-فیزیولوژی گیاهان زراعی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کودهای نانو بر محتوای کلروفیل برگ، پروتئین و عملکرد سه رقم گندم ماکارونی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز در سال زراعی 95- 1394 اجرا شد. تیمارهایی مورد بررسی سه نوع کود نانو شامل: نانوکامپوزیت بیوارگانیک (300 کیلوگرم در هکتار) ، ارومیک (در سه مرحله، هر مرحله 50 کیلوگرم در هکتار) و بیومیک (به‌صورت محلول در آب، 2 کیلوگرم در هکتار) و تیمارکود شیمیایی شامل نیتروژن(200 کیلوگرم در هکتار ) همراه با فسفر( 200 کیلوگرم در هکتار) و پتاسیم(100 کیلوگرم در هکتار ) و همچنین سه رقم گندم ماکارونی شامل: بهرنگ، شبرنگ و یاواروس بودند. کود ارومیک بیشترین درصد نیتروژن دانه (9/2 درصد)، پروتئین دانه (5/18درصد) و مقدار عملکرد دانه (5/7958 کیلوگرم در هکتار) را در بین تیمارهای کودی داشت. از بین ارقام نیز، رقم یاواروس بیشترین نیتروژن دانه (5/2 درصد)، پروتئین دانه (2/16 درصد) و عملکرد دانه (2/7160 کیلوگرم درهکتار) را داشت. بیشترین سرعت رشد گیاه زراعی نیز در مرحله خمیری شدن دانه در کود ارومیک مشاهده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که کاربرد کود ارومیک بویژه در رقم یاواروس، باعث 15/19 درصد افزایش عملکرد دانه، نسبت به کود های شیمیایی شد.

کلیدواژه‌ها