تأثیر کودهای نیتروژن و ازتو باکتر بر عملکرد دانه و راندمان مصرف نیتروژن در ذرت سینگل کراس مراکشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت (گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج)

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و کود زیستی ازتوباکتر بر عملکرد دانه و راندمان مصرف نیتروژن در ذرت، آزمایشی در سال 1393 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به صورت کرت‎های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور a شامل چهار سطح کود نیتروژن (شاهد، 50، 100 و 150 درصد نیاز کودی گیاه) و فاکتور b شامل مصرف و عدم مصرف کود زیستی ازتوباکتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد که اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات بیوماس کل، عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن صد دانه، ارتفاع بوته و شاخص سبزینگی برگ بسیار معنی‎دار (P≤0.01) و بر تعداد ردیف در بلال معنی‎دار (P≤0.05) بود. تیمار مربوط به 150 درصد کود نیتروژن بیشترین تأثیر را بر صفات مورد مطالعه داشت. اثر فاکتور b بر بیوماس کل، عملکرد دانه، وزن صد دانه، طول کچلی و شاخص سبزینگی برگ بسیار معنی‎دار و بر تعداد دانه در ردیف و ارتفاع بوته معنی‏دار بود. میانگین این صفات (به غیر از طول کچلی) تحت تیمار مصرف کود ازتوباکتر بالاتر از تیمار عدم مصرف این کود بود. اثرمتقابل کود نیتروژن در ازتوباکتر برای هیچکدام از صفات معنی‏دار نگردید. با افزایش کود نیتروژن مصرفی، راندمان مصرف نیتروژن افزایش یافت البته تفاوت بسیار کمی بین مصرف 150 و 225 کیلوگرم نیتروژن در هکتار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها