ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیرخطی در تجزیه و تحلیل رشد کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

2 استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی

چکیده

این مطالعه به‎منظور بررسی تجزیه و تحلیل رشد گیاه کدو پوست کاغذی و کمّی سازی تغییرات سطح برگ و ماده خشک تحت تاثیر تیمار تاریخ کشت انجام شد. آزمایش در سال 1393 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران واقع در پاکدشت اجرا شد. تاریخ های کشت شامل یک اردیبهشت، یک خرداد و یک تیر ماه بودند. با اندازه گیری تغییرات سطح برگ و وزن خشک اندام های گیاهی از هشت مدل برای توصیف روند تغییرات وزن خشک (لجستیک، گومپرتز، ریچاردز، ویبول، نمایی خطی بریده، نمایی خطی متقارن و مدل بتا 1و 2) و از سه مدل (لجستیک، گومپرتز و بتا) برای توصیف روند تغییرات سطح برگ استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام مدل‎ها به‎خوبی روند تغییرات وزن خشک و سطح برگ را در برابر زمان (روزهای پس از کشت) توصیف کردند و از مدل‎های رگرسیونی غیرخطی می‎توان در مطالعه های تجزیه وتحلیل رشد استفاده کرد. در این پژوهش از مدل بتا 1، به‎صورت مشترک در هر سه تاریخ کشت جهت برآورد شاخص سطح برگ و ماده خشک استفاده شد. در بین تاریخ های کشت‎، اردیبهشت ماه 1 بیشترین شاخص سطح برگ (78/1) و خرداد ماه بیشترین وزن ماده خشک (1379 گرم در مترمربع) را تولید کردند. بهترین زمان کشت کدو پوست کاغذی در منطقه ورامین خرداد ماه می‎باشد.

کلیدواژه‌ها