تأثیر سطوح مختلف کود اوره و چند کشتی همزمان برخی از لگومها بر خصوصیات زراعی و بیوماس کل ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد استان مرکزی

2 دانشجوی ارشد

چکیده

جهت بررسی تأثیر سطوح کود اوره و چند کشتی همزمان لگومها بر خصوصیات زراعی و بیوماس کل ذرت، این آزمایش در سال 1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار مصرف سطوح مختلف کود اوره در چهار سطح شامل: عدم مصرف کود اوره (شاهد)، مصرف 75 ، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار کود اوره و تیمار چند کشتی همزمان در چهار سطح شامل: کشت ذرت خالص (شاهد)، کشت ذرت + نخود، کشت ذرت + لوبیا چشم بلبلی و کشت ذرت + ماش سبز بود. نتایج نشان داد که اثر تیمار کود اوره بر صفات وزن تر ساقه و برگ های ذرت، پهنای برگ بلال، وزن خشک بلال + پوشش بلال، کارایی زراعی نیتروژن در ذرت، تعداد دانه لگومها در متر مربع، بیوماس کل ذرت + لگومها و مقدار نیتروژن جذب شده معنی دار بود. همچنین اثر تیمار چند کشتی همزمان لگومها با ذرت نیز بر صفات وزن تر ساقه و برگ های ذرت، کارایی زراعی نیتروژن در ذرت، تعداد دانه لگومها در متر مربع، بیوماس کل ذرت + لگومها و وزن هزار دانه ذرت + لگومها معنی دار بود. در بین اثرات متقابل بیشترین و کمترین مقدار بیوماس کل ذرت + لگومها با میانگین 42/36 و 47/21 تن در هکتار به ترتیب متعلق به تیمار (مصرف 225 کیلوگرم در هکتار کود اوره + کشت همزمان ذرت و نخود) و تیمار (عدم مصرف کود اوره + کشت همزمان ذرت و ماش سبز) بود.

کلیدواژه‌ها