بررسی خصوصیات رویشگاهی گونه Ephedra major Host. در مراتع شهرستان بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی

2 گروه تولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی شیروان، شیروان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی شرایط رویشگاهی گونه Ephedra major به عنوان گیاهی دارویی، علوفه ای و مؤثر در حفاظت آب و خاک در مراتع شهرستان بجنورد است. مشخصات اقلیمی، زمین‌شناسی، تیپ رویشگاه، گیاهان همراه، اندازه‌گیری متغیرهای رویشی، برآورد تولید و تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک برای گیاه در رویشگاه آن انجام گرفت. نتایج نشان داد که این گونه در منطقه مورد مطالعه با بارندگی متوسط سالانه 9/332 میلیمتر، دمای متوسط سالانه 82/9 درجه سانتی‌گراد و اقلیم نیمه خشک سرد تا اقلیم ارتفاعات رویش مناسبی دارد. این گونه در دامنه‌های شمالی و جنوبی در ارتفاع 1400 تا 2520 متری از سطح دریا در مناطق کوهستانی پراکنش یافته‌است. در منطقه مورد مطالعه خاک بسیار کم عمق و دارای بافت شنی لومی، 75/7 pH= ، 88/55EC= میکرو زیمنس بر سانتیمتر و آهکی می‌باشد. تیپ رویشگاه درمنه- علف بره است و بیش از 86 گونه گیاهی همراه این گونه دیده می‌شود. میانگین پوشش تاجی و تراکم افدرا در منطقه به ترتیب 19/2 درصد و 346 پایه در هکتار بود. تجزیه و تحلیل مولفه اصلی نشان داد که متغیرهای بارش، درصد رطوبت اشباع، اسیدیته، پتاسیم، کلسیم و شن همبستگی معنی داری با محور اول داشتند و 49.84٪ تغییرات را توضیح دادند. برای مولفه دوم، درصد مواد آلی و نیتروژن مهمترین صفات بود و تغییرات 27.94٪ را توضیح داد.

کلیدواژه‌ها