بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد بادرشبو ( Dracocephalum moldavica L) .سطوح مصرف نیتروژن و عناصر کم مصرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد - دانشکده کشاورزی

2 عضو هیات علمی

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران.

چکیده

به منظوربررسی خصوصیات زراعی و عملکرد بادرشبو سطوح مصرف نیتروژن و عناصر آهن، بور و روی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال های 1395 و 1396 در شهرستان خوی اجرا گردید. فاکتور اول شامل سه سطح مصرف کود نیتروژن به ترتیب قبل از کاشت، نصف قبل از کاشت و نصف یک ماه بعد کاشت، یک سوم قبل از کاشت و یک سوم یک ماه بعد از کاشت و یک سوم 45 روز بعد از کاشت و فاکتور دوم نیز مصرف عناصر کم مصرف در پنج سطح شامل تیمارهای عدم مصرف، آهن با بور، آهن با روی بور با روی، آهن با بور و روی بترتیب غلظت2،2 و 3درهزاربود. طبق نتایج حاصله افزایش رشد و عملکرد با کاربرد کودها مشاهده گردید، به طوری که بیشترین ارتفاع بوته 3/70 سانتی متر طی دو مرحله، تعداد شاخه های جانبی 4/6 شاخه، عملکرد ماده تر80/10805 کیلوگرم در هکتار، عملکرد ماده خشک 80/2898 کیلوگرم در هکتار طی سه مرحله، درصد اسانس 59/0 % و عملکرد اسانس 33/16 کیلوگرم در هکتار در تیمار مصرف نیتروژن طی دو مرحله و عناصر کم مصرف آهن، بور و روی مشاهده گردید. اگر چه تیمار دوم مصرف نیتروژن همراه با مصرف عناصر ریزمغذی بور و روی بیشترین درصد اسانس 59/0 % را به خود اختصاص داده است اما مصرف سایر عناصر ریزمغذی نیز باعث افزایش درصد اسانس شده است. در ضمن بالاترین عملکرد ماده تر در تیمار مصرف نیتروژن طی سه مرحله به میزان 10805/7کیلوگرم در هکتار به دست آمد.

کلیدواژه‌ها