بررسی واکنش ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت تاثیر کاربرد کودهای مختلف شیمیایی، نانو، نانوبیولوژیک و عصاره ارگانیک جلبک دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت˓ گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

به منظور بررسی واکنش ذرت به کاربرد کود‌های مختلف شیمیایی، نانو، نانوبیولوژیک و عصاره ارگانیک جلبک دریایی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، در سال زراعی 96-1395 انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل کاربرد کودهای مختلف در شش سطح (شاهد، کود شیمیایی، کود نانو، کود نانوبیولوژیک، تلفیق 50 درصد کود شیمیایی + کود نانو، تلفیق 50 درصد کود شیمیایی + کود نانوبیولوژیک) و فاکتور فرعی شامل کاربرد عصاره جلبک دریایی در دو سطح (شاهد: آب مقطر و کاربرد عصاره جلبک دریایی) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر کود بر صفات طول بلال، قطر بلال، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد پروتئین و روغن معنی‌دار گردید. بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک از تلفیق 50 درصد کود شیمیایی با کود نانو بدست آمد که نسبت به کود شیمیایی به ترتیب 52/10 و 85/14 درصد افزایش نشان دادند. اثر عصاره جلبک دریایی نیز بر کلیه صفات مورد بررسی به جزء تعداد بلال در بوته معنی‌دار بود. کاربرد عصاره جلبک دریایی عملکرد دانه و بیولوژیک را نسبت به شاهد به ترتیب 48/12 و 64/11 درصد افزایش داد. نتایج اثرات متقابل هم در خصوص کلیه صفات مورد بررسی به جزء تعداد بلال و درصد پروتئین معنی‌دار بودند. در نهایت بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک از تلفیق 50 درصد کود شیمیایی با کود نانو و جلبک دریایی حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها