اثر محلول‌پاشی کلرمکوات کلراید و کاربرد مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 تنش شوری وخشکی

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف کلرمکوات‌کلراید بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه کلزا در سطوح مختلف کود نیتروژن آزمایشی مزرعه‌ای به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 94-1393 در مرودشت انجام گردید. تیمارها عبارت بودند از کود نیتروژن در چهار سطح 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار و محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف کلرمکوات‌کلراید کلرید در سه سطح صفر، 5/1 و 3 گرم در لیتر. در این پژوهش تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن صددانه، عملکرد دانه و بیولوژیک، درصد پروتئین و روغن دانه اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر نیتروژن بر همه صفات، کلرمکوات‌کلراید کلرید بر همه صفات به‌جز وزن صددانه و برهمکنش نیتروژن و کلرمکوات‌کلراید بر همه صفات به‌جز وزن صددانه و درصد پروتئین دانه معنی‌دار بود. نیتروژن و کلرمکوات‌کلراید تأثیر مثبت و معنی‌داری بر عملکرد و اجزای عملکرد و همچنین درصد پروتئین و روغن دانه داشتند. به‌طورکلی، افزایش نیتروژن تا سطح 150 کیلوگرم در هکتار با افزایش کمیت و کیفیت محصول کلزا همراه بود و افزایش بیشتر از آن تأثیر معنی‌داری بر اجزای عملکرد نداشت، ولی درصد روغن دانه را کاهش داد. بین غلظت‌های 5/1 و 3 گرم در لیتر کلرمکوات‌کلراید تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. در شرایط بدون کلرمکوات-کلراید، نیتروژن تا سطح 150 و در شرایط محلول‌پاشی کلرمکوات‌کلراید نیتروژن تا سطح 200 کیلوگرم باعث افزایش معنی‌دار عملکرد دانه گردید. به‌طورکلی، کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار توأم با محلول‌پاشی کلرمکوات‌کلراید با غلظت 3 گرم در لیتر برای شرایط مشابه قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها