بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد هیأت علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی واکنش ارقام منتخب پاییزه کلزا به تراکم بوته و کاربرد روی، ‌آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال زراعی (1394-1393 و 1395-1394) در موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش عامل تراکم بوته در سه سطح شامل: 60،40 و 80 بوته در متر مربع و عامل روی شامل: محلول پاشی با آب خالص (شاهد) و محلول پاشی سولفات روی با غلظت 3 در هزار در مرحله خورجین دهی به صورت فاکتوریل در کرت‌های اصلی و شش رقم کلزا شامل: GKH3705، GKH2624، GKH0224، GK-Gabriella ، Neptune و Elvisدرکرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج مقایسه میانگین اثر ساده محلول پاشی روی نشان داد که کاربرد روی سبب افزایش معنی دار عملکرد روغن به میزان 8/5 درصد شده است و همچنین با در نظر گرفتن هزینه های محلول پاشی و بهاء هر کیلوگرم کلزا، می توان گفت کاربرد روی باعث افزایش بهره وری اقتصادی به میزان 000/545/29 ریال در هکتار شده است. در این بررسی رقم جدید GK-Gabriella در تراکم 40 بوته در متر مربع ودر شرایط کاربرد روی با میانگین 6221 و 66/2629 کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه را به ترتیب به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل از اندازه گیری ویژگی های کمی و کیفی ارقام مورد مطالعه نشان داد که در تراکم بوته کمتر و در شرایط کاربرد روی می توان عملکرد دانه و روغن را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها