تاثیر محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی بر ترکیبات فرار گیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

2 مسئول استانی واحد و عضو هیات علمی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال واحد لرستان

3 سازمان تحقیقات کشاورزی

چکیده

این تحقیق جهت شناسایی و اندازه‌گیری میزان ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی تاثیر سطوح مختلف عناصر غذایی آهن و روی بر میزان اسانس و درصد ترکیبات اسانس گیاه بادرنجبویه در شرایط آب و هوایی خرم آباد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش یه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در ای مطالعه فاکتور Aکود سولفات آهن (در سه سطح، 2 در هزار، 5 در هزار و شاهد (بدون کود)، و فاکتور B کود سولفات (در سه سطح، 2 در هزار، 5 در هزار و شاهد (بدون کود) بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که 28 ترکیب در روغن اسانس بادرنجبویه وجود دارد. این ترکیبات شامل ژرانیال (65/66)، ترانس کاریوفیلن (41/8)، کاریوفیلن اکسید (99/4)، وربنول (17/2)، سیترونلول (6/1)، آلفا مورولول (52/1)، ژرماکرین د (38/1) و آلفا کادینول (33/1) با 05/88 درصدکه ترکیبات اصلی اسانس این گیاه را نشان می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، ترکیب ژرانیال 65/66 درصد از کل ترکیبات اسانس را به خود اختصاص داد که بطور قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر ترکیبات بیشتر می‌باشد ولی ترکیب سیترونلول فقط 6/1 درصد از مواد فرار پیکره رویشی گیاه دارویی بادرنجبویه را تشکیل داد. همچنین نتایج نشان داد اثر تیمار محلول‏پاشی سولفات آهن بر صفات درصد اسانس و درصد کاریوفیلن اکسید معنی‏دار شد و اثر تیمار محلول‏پاشی سولفات روی فقط بر درصد کاریوفیلن اکسید معنی‏دار شد. میزان اسانس بین 22/0 تا 61/0درصد در فاکتورهای م

کلیدواژه‌ها