بررسی کاربرد اتفون و قطع گل‌آذین نر بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

به منظور بررسی کاربرد اتفون و قطع گل‌آذین نر بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، در سال زراعی 96-1395 صورت گرفت. تحقیق به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. محلول‌پاشی اتفون بعنوان فاکتور اصلی در شش سطح مختلف (شاهد: آب مقطر، 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2 ‌لیتر در هکتار) و فاکتور فرعی نیز حذف گل‌آذین نر در دو سطح (عدم قطع: شاهد و قطع گل‌آذین نر) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر اتفون بر صفات وزن خشک (برگ، ساقه، بلال همراه برگ‌های آن و دانه)، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد پروتئین و روغن معنی‌دار بودند. در این آزمایش بیشترین عملکرد دانه از تیمار 5/0 لیتر کاربرد اتفون بدست آمد که نسبت به شاهد 56/34 درصد افزایش نشان داد. همچنین حداکثر عملکرد بیولوژیک از تیمار 5/0 و 5/1 لیتر کاربرد اتفون بدست آمد که نسبت به شاهد 89/40 و 22/41 درصد افزایش نشان دادند. در این آزمایش اثر قطع تاسل نیز بر کلیه صفات مورد بررسی معنی‌دار بود. بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک از تیمار قطع تاسل بدست آمد به طوری که نسبت به تیمار عدم قطع تاسل به ترتیب 83/14 و 13/11 درصد افزایش نشان داد. نتایج اثرات متقابل نیز بیانگر حصول بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در تیمارهای 5/0 و 5/1 لیتر در هکتار کاربرد اتفون با قطع تاسل بود.

کلیدواژه‌ها