مقایسه برخی پارامترهای تغذیه‌ای و تخمیری سیلاژ تهیه شده از ذرت (.Zea mays L) رقم سینگل کراس 704 در مرحله دندانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالی تربت‌جام

چکیده

آزمایشی با هدف بررسی ارزش تغذیه‌ای و برخی پارامترهای تخمیری گیاه کامل ذرت رقم سینگل کراس 704 در مرحله دندانه‌ای، قبل و بعد از سیلو شدن انجام شد. نمونه کاملی از ذرت علوفه‌ای در دو بازه زمانی 60 و 120 روزه در کیسه‌های پلاستیکی چند‌لایه سیلو شدند و یک نمونه به‌عنوان شاهد (بدون سیلو) در نظر گرفته شد. برخی از ترکیبات شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و پارامترهای تخمیری محیط کشت و سیلو با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی متداول، تعیین شدند. ترکیبات شیمیایی (شامل CP، NDF، ADF، ADL، CF، EE، NFC، OM)، انرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص شیردهی، قابلیت هضم ماده‌ خشک و ماده آلی و فراسنجه‌های تولید گاز ذرت علوفه‌ای تحت تأثیر سیلو کردن قرار نگرفتند. اما در اثر سیلو کردن، میزان اسیدهای چرب فرار و نیتروژن آمونیاکی محیط کشت نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی‌داری نشان داد. همچنین در اثر سیلو کردن، میزان اسید ‌استیک، اسیدلاکتیک و نیتروژن آمونیاکی محیط سیلو افزایش معنی‌داری نشان داد ولی در مقابل، کربوهیدرات‌های محلول در آب و pH سیلو، کاهش معنی‌داری نشان داد. نتایج کلی نشان داد که سیلو کردن تأثیر منفی بر ترکیبات شیمیایی گیاه کامل ذرت نداشته، اما افزایش برخی پارامترها (همچون افزایش TVFA در محیط کشت و افزایش اسیدهای استیک و لاکتیک) نشان از تأثیرگذار بودن فرآیند سیلو شدن بر روند تخمیر علوفه کامل ذرت دارد. تفاوتی بین نتایج آزمایشگاهی حاصله برای سیلاژ ذرت در زمان‌های 60 و 120 روز سیلو مشاهده نشد. بنابراین می‌توان ذرت رقم سینگل کراس 704 را در مرحله دندانه‌ای با یک کیفیت قابل‌قبول سیلو نمود.

کلیدواژه‌ها