تاثیر کاربرد مالچ های گیاهی بر کنترل علف‎های هرز باغ های انجیر در منطقه‎ی استهبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد فسا

2 دانشگاه ازاد فسا

چکیده

به منظور بررسی اثر انواع مالچ گیاهی و ضخامت‎های مختلف آن‌ها بر کنترل علف‎های هرز باغ‎های انجیر، پژوهشی در قالب فاکتوریل بر پایه‎ی طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه استهبان استان فارس در سال زراعی 1397-1396 انجام شد. فاکتورهای آن را سه نوع مالچ غیرزنده‎ی گیاهی (پوسته‌ی بادام، کاه و کلش گندم و بقایای شیرین بیان)، سه ضخامت مالچ (5، 10 و 15 سانتی‌متر) و شاهد بدون پوشش تشکیل ‌دادند. نتایج نشان دادند که تمام انواع مالچ‌ها؛ تراکم، وزن تر و وزن خشک علف‎های هرز را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی‎داری کاهش دادند. کاربرد مالچ شیرین‌بیان بهتر از دو تیمار دیگر، رشد و تراکم علف‎های هرز درختان انجیر را کنترل کرد. از میـان سطوح مختلف ضخامت مالچ، ضخامت 10 سانتی‎متر مالچ علاوه بر حفظ بهتر رطوبت خاک، باعث کاهش عملکرد بیولوژیک علف‎های هرز گردید. به طور کلی مالچ‌های غیر زنده‎ی گیاهی می‌توانند یک مدیریت زراعی مؤثر در کنترل علف‌های هرز باغ‎های انجیر باشند.

کلیدواژه‌ها