بررسی صفات مورفولوژیک و عملکرد هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر کاربرد اسید هیومیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

به‌منظور برسی تأثیر اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک و عملکرد هیبریدهای ذرت (704، As72 و DKC)، یک آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد واقع در جنوب تهران در طی دو سال زراعی 97-1396 و 96-1395 اجرا شد. عوامل مورد بررسی سه هیبرید ذرت (704، As72 و DKC) در کرت‌های اصلی و اسید هیومیک در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد) در کرت‌های فرعی بودند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد برگ در هیبرید 704 (/13 عدد در بوته) و کمترین میانگین در دو هیبرید دیگر مشاهده شد. بیشترین تعداد دانه در بلال در کاربرد اسید هیومیک در سال دوم آزمایش با میانگین 6/802 عدد بود که در مقایسه با تیمار عدم کاربرد افزایش 02/16 درصدی داشت. هیبرید 704 در هر دو سال اجرای آزمایش و هیبرید DKC در سال دوم آزمایش به ترتیب با میانگین 7/154، 5/149 و 6/159 گرم، دارای بیشترین وزن هزار دانه بودند. بیشترین عملکرد دانه در هیبرید DKC در سال دوم آزمایش با میانگین 3/17148 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. کاربرد اسید هیومیک منجر به افزایش 99/11 درصدی میانگین عملکرد دانه در مقایسه با تیمار شاهد گردید. بالاترین عملکرد بیولوژیک در کاربرد و عدم کاربرد اسید هیومیک در هیبرید DKC در سال دوم اجرای آزمایش به-ترتیب با میانگین 38088 و 36927 کیلوگرمدر هکتار مشاهده شد. محلول‌پاشی با اسید هیومیک سبب افزایش شاخص برداشت گردید. عملکرد دانه با صفات تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک همبستگی مثبت و معنی‌داری داشت. .

کلیدواژه‌ها