برآورد تولید با استفاده از بارندگی در مراتع استپی استان یزد مطالعه موردی (مراتع صدرآباد ندوشن یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سازمان حفاظت محیط زیست -

چکیده

چکیده
امروزه تغییر شرایط اقلیمی و افزایش دمای هوای کره زمین، فرکانس وقوع دوره های خشک افزایش یافته و اکوسیستم های جهانی را در معرض تحولات اساسی قرار داده است.این مطالعه طی 10 سال (1394-1385) و با هدف بررسی تاثیر عوامل بارندگی( روزانه، ماهانه، فصلی، سالانه) در مراتع استپی صدر آباد ندوشن استان یزد انجام شد. به این منظور هر ساله تولید علوفه، درون پلاتهای تصادفی اندازه گیری شد. آمار شاخص های بارندگی نیز از نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی سینوپتیک موجود در منطقه تهیه گردید. رابطه بین تولید و عوامل اقلیمی در نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تولید کل علوفه در سایت صدر آباد با متغیر های بارندگی همبستگی نشان می دهد بطوریکه با متغیر مستقل بارندگی فصل رویش، بارش سالانه، اردیبهشت و بارندگی فصل رویش بارندگی پیشین بیشترین همبستگی را دارد. در نتیجه 0.80 تغییرات تولید کل علوفه سالانه را می‌توان با بارندگی رویش+ پیشین برآورد کرد. بررسی رگرسیون ساده نشان داد تولید گیاهان خوشخوراک کلاس I، کلاسII، و کلاس III به ترتیب بیشترین همبستگی را با بارندگی اردیبهشت، بارندگی فصل رویش و بارندگی رویش+پیشین دارد.

کلیدواژه‌ها