مطالعه محلول پاشی کلات روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ارقام گندم نان در شرایط آب هوایی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کشاورزی اکولوژیک، مدیریت جهاد کشاورزی اصفهان، مرکز جهاد کشاورزی براآن شمالی

2 دانشجوی دکتری، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، گرگان، ایران

چکیده

روی (Zn) از عناصر ریزمغذی ضروری برای رشد گیاه و انسان هستند و کمبود آن در رژیم غذایی، یک مشکل بزرگ تغذیه ای در دنیا به حساب می‌آید. به منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی کلات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم گندم نان، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 97-1396 در بخش مرکزی شهرستان اصفهان انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل محلول‌پاشی کلات روی دو سطح (عدم محلول‌پاشی و محلول‌پاشی با غلظت 5 در هزار در) و فاکتور فرعی شامل چهار رقم گندم نان (سیروان، سیوند، بهاران و بک کراس روشن) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات اصلی محلول پاشی و رقم برای صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه‌های بارور، تعداد سنبله، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی‌دار بود. همچنین اثر متقابل محلول‌پاشی در رقم از نظر عملکرد و اجزای عملکرد دارای اختلاف معنی‌داری هستند. حداکثر میزان وزن هزار دانه، تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله به تیمار F2V4 تعلق داشت. بیشترین عملکرد دانه (00/7654 کیلوگرم در هکتار) و بیولوژیک (00/21866 کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمارF2V4 و کمترین آن به ترتیب با میزان 00/3933 و 00/16096 کیلوگرم در هکتار به تیمارF1V1 تعلق داشت. به‌طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به نقش عنصر روی در فیزیولوژی گیاهان به خصوص گیاه زراعی گندم به عنوان گیاهی حساس به کمبود روی می‌توان با مصرف ترکیبات حاوی روی به صورت محلول پاشی عملکرد این گیاه را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها