بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تاجور، یحیی [1] استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر
 • تاری‌نژاد، علیرضا [1] دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات واحد تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، ایران
 • تاری‌نژاد، علیرضا [1] عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • تجلی، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
 • تجملیان، مهدیه [1] دانشجوی دکتری دانشگاه یزد
 • تدین، علی [1] استاد دانشگاه شهرکرد
 • تدین، علی [1] استاد/ دانشگاه شهرکرد
 • تدین، علی [1] عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
 • تدین، محمدسعید [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • تدین، محمدسعید [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • تدین، محمد سعید [2] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • تدین، محمد سعید [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • تدین، محمد سعید [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • تدین، محمد سعید [1] نویسنده مسئول، استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • تدین، محمد سعید [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • ترابی، بنیامین [2] استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ترابی، بنیامین [1] دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 • ترابی، بنیامین [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ترابی، مسعود [1] بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، اصفهان ،ایران
 • تراشی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس - ایران
 • ترنج زر، حمید [1] عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • ترنج زر، حمید [1] استادیار، گروه علوم مرتع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • تفضلی، عنایت الله [1] استاد
 • تقی زاده، یدالله [1] دانشگاه ارومیه
 • تقی زاده، فرناز [1] 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
 • تقوایی، مسعود [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • تمرتاش، حسین [1] کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت، دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران
 • تمرتاش، رضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • تیمورزاده، علی [1] استادیار بازنشسته گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • تهمتن، خدیجه السادات [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
 • توبه، احمد [1] استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
 • توبه، احمد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 • توبه، احمد [1] دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
 • توبه، احمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 • توبه، احمد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 • توبه، احمد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • توحیدی، محمود [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی
 • توکل، الهه [1] هیات علمی دانشگاه شیراز
 • توکلی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

 • ژو، گوئیشنگ [1] دانشیار، آزمایشگاه کلیدی ژنتیک و فیزیولوژی محصولات زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یانگژو، جیانگسو، چین.

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن