دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 1-102 
2. تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC704 در شرایط تنش شوری وخشکی

صفحه 13-25

نسیم مسرت؛ عطا الله سیادت؛ مهران شرفی زاده؛ بهنام حبیبی خانیانی


5. بررسی توان رقابتی ارقام مختلف لوبیا و علف هرز تاج خروس خودرو تحت تأثیر کود نیتروژن

صفحه 49-62

رفعت السادات میر هاشمی اقدم؛ محمد سعید تدین؛ مسعود زاده باقری