دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، آبان 1392، صفحه 1-112 
1. اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ

صفحه 1-16

علیرضا رحیمی؛ مجید جامی الاحمدی؛ کاظم خاوازی؛ محمد حسن سیاری؛ رستم یزدانی بیوکی


2. اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک چند رقم سویا

صفحه 17-33

رضا افشین مهر؛ امید علیزاده؛ برمک جعفری حقیقی؛ مهدی زارع


3. واکنش ریخت‌شناسی ریشه دو لاین اینبرد ذرت به تنش شوری

صفحه 34-44

شیرین مجدی؛ متین جامی معینی؛ موسی‌الرضا حکم‌آبادی


4. اثرات تغذیه بهینه پتاسیم و مدیریت های مختلف آبیاری بر کاهش مصرف آب ذرت

صفحه 45-58

عبدالله ولی فر؛ غلامرضا معافپوریان؛ محمد سعید تدین؛ غلامرضا اشرف منصوری