دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 1-113