دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، مرداد 1392، صفحه 1-113