دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 1-94 
2. بررسی واکنش برخی ژنوتیپ‌های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص-های تحمل به تنش

صفحه 12-23

تقی عوض آبادیان؛ جعفر مسعود سینکی؛ نصرت الله حسینی؛ علیرضا دشتبان؛ مهرناز زارعی