دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، مرداد 1393 
3. تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم

صفحه 28-38

امیر دولت آبادی؛ جعفر مسعودسینکی؛ حسین عباسپور؛ عبدالغفار عبادی


4. تأثیر تسطیح لیزری وخاکورزی بر همبستگی مکانی، پویایی و بانک بذر علف های هرز

صفحه 36-51

مهدی یوسفی؛ محمدجعفر بحرانی؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ مونا دستوری