دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، آبان 1393 
1. اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز

صفحه 1-11

مسعود زاده باقری؛ شورانگیز جوانمردی؛ امید علیزاده؛ محمد مجتبی کامل منش


3. تأثیر آبیاری تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم

صفحه 28-42

حمزه فعله کری؛ محمد اقبال قبادی؛ غلامرضا محمدی؛ سعید جلالی هنرمند؛ مختار قبادی


6. اثرنانوکلات آهن براجزای عملکرد، میزان آهن ودرصد روغن دانه کنجد رقم داراب-14

صفحه 69-79

محمود بقری؛ حسین شمسی محمود آبادی؛ ابوالفضل مروتی