دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، بهمن 1393، صفحه 1-110 
تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

صفحه 18-29

مهراج سروش؛ مجید عاشوری؛ ابراهیم امیری


اثر پوست مرکبات و زمان بر تثبیت روی و نیکل در خاک

صفحه 69-80

بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ هاجر مریخ پور