دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، تیر 1391 
2. تأثیر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

صفحه 14-25

محبوبه محمدی البرزی؛ فضل الله صفی خانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ بهلول عباس‌زاده