دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، مرداد 1390، صفحه 1-105 
7. اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا

صفحه 77-90

طاهره تجلی؛ علیرضا باقری؛ ماشاالله حسینی