دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 1-100 
1. اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی)

صفحه 1-15

علی اصغر میرزایی عبدالیوسفی؛ برمک جعفری حقیقی؛ یحیی امام


6. پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی

صفحه 65-77

محمد بهزاد امیری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا احیایی؛ جبار فلاحی؛ مهسا اقحوانی شجری