دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 1-314 
10. بررسی اثرات کاربرد کود‌های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری

صفحه 98-123

حمید رضا بوستانی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نجف علی کریمیان؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مهدی زارعی


11. تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke)

صفحه 124-141

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ مسلم حیدری؛ ملیحه لطیفی؛ محمد رضا اصغری پور؛ محمود رمرودی


14. تاثیر سطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد تر و خشک برگ و سرشاخه و اسانس برازمبل

صفحه 178-189

سید رضا جعفری؛ مجید نیکخواه؛ غلام رضا زارعی؛ عباس زارع زاده


21. تعیین عوامل مؤثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهی(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگیلویه

صفحه 293-302

اسفندیار جهانتاب؛ عادل سپهری؛ منصور مصداقی؛ حسین بارانی؛ عباس باقری