دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، آذر 1395، صفحه 1-240 
3. تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم امراللهی

صفحه 26-34

نوراله خیری؛ حمیدرضا مبصر؛ بهنام مسعودی؛ پرویز یداللهی


5. تأثیر شیوه‌های کشت بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد روغن ارقام گلرنگ بهاره

صفحه 49-57

محمد میرزاخانی؛ کبری گازرانی فراهانی؛ کریم نوزاد نمین


9. بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. )

صفحه 88-97

علی اکبر رضوانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حسین عباسپور؛ سعید قریب بلوک


14. تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور

صفحه 147-158

سیده ندا سیف؛ عنایت الله تفضلی؛ علیرضا طلایی؛ عبالحسین ابوطالبی؛ وحید عبدوسی


17. تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106

صفحه 184-194

سید مجتبی موسوی واسعی؛ بهروز عرب لو؛ اکبر قربانی؛ مظاهر حسین زاده؛ مسعود شاهمرادی


18. بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی

صفحه 195-204

اصغر مصلح آرانی؛ مهری خسروی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده