دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 1-245 
4. بررسی اثر تنش خشکی بر درصد پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه سویا

صفحه 44-55

مریم دیوسالار؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ آیدین حمیدی