دوره و شماره: دوره 9، شماره 28، خرداد 1396، صفحه 1-224 
2. بررسی روند رشد دانه برخی ارقام گندم دیم

صفحه 10-20

علی احمدی؛ طهماسب حسین پور؛ فریبا محمدی؛ راضیه پور قاسمی


3. بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی

صفحه 21-30

نوشین فرج زاده معماری تبریزی؛ سعید اهری زاد؛ ورهرام رشیدی؛ فرخ درویش کجویی؛ سعید خاوری خراسانی


14. اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی

صفحه 145-155

علی برقی؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ احمد توبه؛ سدابه جهانبخش؛ شهزاد جماعتی ثمرین


16. تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی

صفحه 168-176

یعقوبعلی کرمی؛ محمد مهدی فقیهی؛ یعقوب حسینی؛ رمضان رضازاده؛ علی شهریاری


19. تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری

صفحه 213-224

محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ حسین آقاجان تبار عالی؛ سیدجابر نبوی