دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، شهریور 1396 
2. تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L )

صفحه 15-24

جعفر مسعود سینکی؛ محمدرضا حاتمی؛ قنبر لایی؛ سعید قریب بلوک


6. ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری

صفحه 65-79

نعمت اله صداقت؛ همت اله پیردشتی؛ علی راحمی کاریزکی؛ سعید صفی خانی


10. اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی

صفحه 113-124

فرهاد گلمرادی مرنی؛ مرتضی برمکی؛ محمد صدقی؛ محمدجواد فیروزی