دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، شهریور 1397، صفحه 1-246 
8. بررسی تأثیر سطوح مختلف کود از منابع مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین

صفحه 79-89

محمد جواد فریدونی؛ عیسی مقصودی؛ علی مجاب قصرالدشتی؛ یعقوب بهزادی


10. اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی

صفحه 106-116

زهرا رستگار؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ ابراهیم زینلی


11. تحلیل عاملی، همبستگی ژنتیکی و روابط علیت صفات مختلف در ژنوتیپ‌های گندم دوروم

صفحه 117-126

حدیث حیدری نژاد؛ احمد اسماعیلی؛ طهماسب حسین پور؛ حمیدرضا عیسوند


17. مدل‌سازی رشد و عملکرد گندم پاییزه در استان همدان

صفحه 186-199

سهیلا قاسمی مهام؛ بنیامین ترابی؛ امیر دادرسی


19. تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه

صفحه 212-22

منصور احمدی؛ فرزاد مندنی؛ محمود خرمی وفا؛ غلامرضا محمدی؛ علی شیرخانی