دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، آذر 1397، صفحه 1-254 
2. تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های مورفولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط تنش آبی

صفحه 11-20

سید سالار حبیب پور؛ احمد نادری؛ شهرام لک؛ هوشنگ فرجی؛ مانی مجدم


4. بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر کیفیت تبدیل دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستان

صفحه 31-45

کاوه لیموچی؛ مهرداد یارنیا؛ عطا اله سیادت؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالعلی گیلانی


11. ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری

صفحه 121-131

عبدالرضا داودی؛ بهرام میرشکاری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ فرهاد فرح وش؛ ورهرام رشیدی


14. بررسی روند تغییرات تجمع ماده خشک در اندام‌های مختلف چهار رقم گلرنگ

صفحه 157-168

بنیامین ترابی؛ امیر دادرسی؛ حسن سعادتخواه؛ نسترن صلحی اسکویی


16. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل

صفحه 181-191

حمید محمدی؛ محمود رمرودی؛ محمد بنایان؛ محمد رضا اصغری پور؛ حمیدرضا فنایی