دوره و شماره: دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 1-284 
3. پاسخ کمی و کیفی بذر ژنوتیپ های امید بخش کلزای پاییزه به محدودیت آب انتهای فصل

صفحه 26-37

سعید خماری؛ مهدی قاسم بگلو؛ بهمن پاسبان اسلام؛ امید سفالیان


4. جوانه زنی و سبز شدن لوبیا سبز و ذرت در خاک هایی با عمق و ویژگی های فیزیکی متفاوت

صفحه 38-49

بهنام بهتری؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ محمدرضا شکیبا


5. نقش قارچ Piriformospora indica بر بهبود صفات مرتبط با عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج در شرایط کم آبیاری

صفحه 50-62

عابد آقاجانی دلاور؛ مهدی پارسا؛ همت اله پیردشتی؛ محمد کافی؛ ولی اله بابایی زاد


7. تعیین ارقام گندم متحمل به تنش شوری با استفاده از روشهای آماری چندمتغییره

صفحه 74-84

یونس دولت آبای؛ حمید نجفی زرینی؛ غلامعلی رنجبر؛ هادی درزی رامندی


14. بررسی صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در منطقه دزفول در دو سال زراعی

صفحه 144-152

سید حمزه حسینیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ ناصر مجنون حسینی؛ بابک بابایی


18. تأثیر هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر کیفیت دانۀ ذرت تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 191-201

علی ماهرخ؛ مجید نبی پور؛ حبیب اله روشنفکر؛ رجب چوکان


19. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام گندم (Triticum aestivum)

صفحه 202-216

علی بزرگی حسین آباد؛ فرزاد مندنی؛ محسن سعیدی؛ حسن حیدری؛ علیرضا باقری


23. تاثیر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) در استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 249-257

زینب صالح پور؛ اسفندیار جهانتاب؛ رضوان کرمی برزآباد؛ مهنا دیلم صالحی؛ جمشید محمدی؛ فریده عباسلو