دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 1-198 
1. بررسی میزان توزیع ماده‌ی خشک بین اندام‌های مختلف در گیاه باقلا (Vicia faba L.)

صفحه 1-12

علی باغبان امین؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ زری مقدم؛ عباس بیابانی؛ علی منصوری راد


7. مطالعه تأثیر تنش آبی بر صفات کمّی ارقام تجاری و کلون برتر سیب‌زمینی

صفحه 77-89

مقصود ضیاچهره؛ احمد توبه؛ داود حسن پناه؛ شهزاد جماعتی ثمرین؛ یوسف جهانی


14. اثر قطع آبیاری بر محتوای کلروفیل و عملکرد ژنوتیپ های مختلف پنبه(Gossypiumhirsutum L.)

صفحه 104-186

وحید قدرت؛ رضا حمیدی؛ امید علیزاده؛ فرود بذر افشان؛ شهرام شرف زاده


15. بررسی کاربرد کودهای ازتوباکتر و اوره بر ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و اندام‌های هوایی جو

صفحه 187-198

محمداقبال قبادی؛ اردشیر طاهری نژاد؛ سعید جلالی هنرمند؛ حسن حیدری